Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv 2022

Dátum: 
19 - 24 september 2022
Miesto: 
Mezhdunaroden Panair, Plovdiv, Bulharsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Igor Uhlik, T: +421 910 828 109, E: igor.uhlik@sario.sk

Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2022, ktorý sa bude konať v termíne 19. - 24. septembra 2022.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na Balkáne, pokrývajúci celý rad technológií a zariadení pre odvetvia energetiky, strojárstva, informačných technológií, stavebníctva, robotiky a automatizácie, ako aj automobilového priemyslu.
 
V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo celkovo 468 vystavujúcich spoločností z 34 krajín sveta, 182 spoločností sa na veľtrhu predstavilo po prvýkrát. Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv navštívilo v roku 2019 až 24 tisíc špecialistov z 25 krajín sveta, podujatie získalo 650 publikácií v médiách.
 
Sektory výstavy:
 • Energetika, ekológia, chemický priemysel a vodné hospodárstvo
 • Strojárstvo, robotika a automatizácia
 • Stavebná technika, stavebné materiály a vybavenie
 • Informačné a digitálne technológie
 • Automotive, logistika a vybavenie
 • Výstupná správa z Medzinárodného technického veľtrhu Plovdiv 2019
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2022 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ITF Plovdiv 2022 uhradí:
 • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
 • drobné občerstvenie v rámci expozície,
 • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
 • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 Slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
 
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2022, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. augusta  2022.