Novela zákona o DPH od 1. 1. 2021 (webinár)

Dátum: 
utorok, 16. február 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Novela zákona o DPH od 1.1.2021 – oprava základu dane pri neuhradení pohľadávky". 

V hospodárskej praxi je bežným javom situácia, keď odberateľ za prijaté tovary alebo služby dodávateľovi nezaplatí. Pravidlá pre platenia DPH však od dodávateľa, platiteľa dane, vyžadujú, aby DPH zo svojej dodávky štátu odviedol. Podľa iného princípu by však mal byť platiteľ dane zbavený bremena DPH (zásada neutrality DPH) a DPH by sa mala platiť „iba“ z prijatej protihodnoty.

Slovenská republika pristúpila na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ k prijatiu právnej úpravy, ktorá umožní opraviť odvedenú DPH, ak odberateľ za prijatý tovar alebo službu nezaplatí (tzv. nevymožiteľná pohľadávka). DPH, ktorú platiteľ pri dodaní tovaru odviedol štátu, bude môcť za istých okolností získať od štátu späť.

Cieľom pripravovaného webinára je priblížiť jeho účastníkom podmienky na opravu základu dane vrátane časového aspektu takejto opravy základu dane, t. j. kedy najskôr a kedy najneskôr je možné túto opravu základu dane vykonať.

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Registrácia
Registrovať sa môžete do 9. februára 2021 prostredníctvom registračného formulára
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.