Novinky v oblasti dane z príjmov pre malé a stredné podniky

Dátum: 
20 - 21 júl 2021
Miesto: 
ONLINE
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, e-mail: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Novinky v oblasti dane z príjmov pre malé a stredné podniky". Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prechádzajú pomerne častými zmenami a novelizáciami. Jednou z týchto zmien je napríklad rozšírenie uplatňovania pravidiel pre zahraničné kontrolované spoločnosti aj na fyzické osoby, s cieľom zabrániť presunu ziskov z krajín s vyšším daňovým zaťažením do krajín s nižším daňovým zaťažením, ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2022.

Pomerne veľkou oblasťou, ktorej sa tento zákon venuje, je problematika daňových výdavkov. Došlo k zmenám daňových výdavkov uznateľných po ich zaplatení a rovnako aj daňových výdavkov, ktorých výška je zákonom limitovaná. Venovať sa budeme aj daňovým nákladom, ktoré nie sú daňovo uznateľné, a teda predstavujú pripočítateľnú položku k základu dane. S touto témou súvisia aj pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré sa uplatňujú na úroky od prepojených osôb.

Veľkou možnosťou na optimalizáciu základu dane je uplatnenie tzv. superodpočtu na výdavky na výskum a vývoj, ako aj možnosť uplatnenia oslobodenia od dane pri tzv. patent boxe.
Komplikovanou témou bude aj otázka zdaňovania dividend, ktoré v priebehu rokov prešli viacerými zmenami, a s tým súvisiaca téma zrážkovej dane. Webinár sa okrem vyššie uvedených tém bude venovať aj aktuálnej problematike finančných príspevkov na stravovanie a jeho daňových dopadov.

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Ing. Róbert Kalmár z daňovo poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


Registrácia
Registrovať sa môžete do 7. júla 2021 prostredníctvom registračného formulára
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.