Obchodovanie s Čínou (webinár)

Dátum: 
22 - 23 jún 2021
Miesto: 
online (ZOOM)
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Obchodovanie s Čínou. 

Chceli by ste začať alebo rozvinúť vaše podnikanie na čínskom trhu? Viete ako vyjednávať a presvedčiť čínskeho partnera? Dokážete si preveriť čínskeho dodávateľa vopred?  Chcete sa dozvedieť, ako rozpoznať kvalitu čínskeho obchodného partnera a byť úspešný aj pri predaji importovaných produktov? Poznáte základné špecifiká čínsko-slovenských zmlúv?
Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky súvisiace s obchodom na čínskom trhu, ako aj s potenciálnou expanziou na tento zahraničný trh získate na odbornom webinári Exportnej akadémie na tému „Obchodovanie s Čínou“ 
Lektorom webinára bude Mgr. Bc. Jan Hebnár, MBA -  bývalý diplomat,  majiteľ a konateľ spoločnosti SINOVIA, ktorá sa zaoberá obchodovaním s Čínou.

Viac o lektorovi nájdete TU.

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


Registrácia
Registrovať sa môžete do 16. júna 2021 prostredníctvom registračného formulára
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.