Podnikateľská misia do Fínska

Dátum: 
24 - 28 september 2018
Miesto: 
Tampere, Helsinki (Fínsko)
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Kišacová, M: +421 910 828 216, E: jana.kisacova@sario.sk

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Fínska, ktorá sa bude konať v termíne 24.-28.9.2018.

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
Strojárstvo, elektronika, robotika, automobilový priemysel,  IT a zelené technológie.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s fínskymi partnermi, ako aj z návštevy významných inovačných centier a platforiem.

Podnikateľská misia je spojená s návštevou medzinárodného subdodávateľského veľtrhu Alihankinta, ktorý združuje priemyselné spoločnosti, odborníkov a rozhodovacích pracovníkov. Na tomto každoročnom podujatí, ktoré je popredným svetovým veľtrhom na trhu vo Fínsku, sa zúčastňuje približne 20 000 profesionálnych odborníkov. www.alihankinta.fi/en/


Predbežný program:
 • 24.9. (pondelok) — prílet do Fínska, individuálny program
 • 25.9. (utorok) — B2B rokovania so spoločnosťami z Fínska v poobedňajších hodinách v Helsinkách
 • 26.9. (streda) — návšteva veľtrhu Alihankinta 2018, obchodné fórum slovenských a fínskych spoločností, individuálny program na veľtrhu
 • 27.9. (štvrtok) — návšteva technologických/ HUB centier a networking s fínskymi partnermi, spoločný obed
 • 28.9. (piatok) — odlet z Fínska

Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 • zabezpečenie a úhrada leteniek pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja – letenky budú uhradené pre dvoch predstaviteľov spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorá sa zaregistruje na podnikateľskú misiu do 30. augusta 2018)
 • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • vstupenky na veľtrh Alihankinta 2018 a možnosť účasti na obchodnom fóre slovenských a fínskych spoločností
 • vstup do inovačných centier, catering formou studeného a teplého bufetu (27.9.)
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie, vrátane letiskových transferov (Letisko Helsinki – Clarion Hotel Helsinki a späť)
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
Podpora nezahŕňa:
 • cestovné náklady (okrem registrovanej spoločnosti (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorá sa zaregistruje na podnikateľskú misiu do 30. augusta 2018)
 • pobytové náklady
 • stravu a iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 30. 8. 2018.