Podnikateľská misia do Fínska - ALIHANKINTA 2022

Dátum: 
27 - 29 september 2022
Miesto: 
Tampere, Fínsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michal Wuketich E: wuketich@sario.sk, T: +421 908 978 629

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Tampere, Fínsko, v termíne 
27. – 29. september 2022. na podujatie ALIHANKINTA.
 
Cieľová skupina
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie veľtrhu: subdodávateľský strojársky veľtrh
 
Webová stránka podujatia
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na podujatie ALIHANKINTA
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Recepcia s čašou vína
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 

Podpora nezahŕňa:
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM
 • 27.9.2022 – individuálny prílet do teritória, recepcia s čašou vína
 • 28.9.2022 – účasť na podujatí ALIHANKINTA, rokovania s relevantnými partnermi
 • 29.9.2022 – individuálny odlet z teritória, ukončenie podnikateľskej misie
 
Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, vyplňte formulár predbežného záujmu do 6. mája 2022. 


 
Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.