Podnikateľská misia do Nórska pri príležitosti Oslo Innovation Week

Dátum: 
26 sep - 01 október 2021
Miesto: 
Oslo, Nórsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 26. september až 1. október 2021 podnikateľskú misiu do Osla, Nórsko, pri príležitosti podujatia Oslo Innovation Week 2021.
 
Cieľová skupina: 
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 •  IKT
 • Smart Cities
 • Výskum a inovácie
 • Energetika
 • Priemysel 4.0
 • Zelené technológie

Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o predmetné teritórium.
 
Cieľom podujatia Oslo Innovation Week je nájsť prieniky v podnikaní, technológiách a inováciách za účelom podpory udržateľných globálnych zmien. Toto podujatie zoskupuje podnikateľov, technologických odborníkov, investorov, vplyvných pracovníkov, nadšencov a lídrov s cieľom nájsť riešenia globálnych výziev. Podujatia sa každoročne zúčastňuje v priemere 150 popredných medzinárodných ako aj miestnych start-upov, organizácií, inštitúcií verejného sektora, či odhodlaných jednotlivcov a expertov v oblasti rozvíjajúcich sa technológií.
 
Priebeh Oslo Innovation Week zabezpečuje mesto Oslo a organizácia Innovation Norway v spoluprácii s Oslo Business Region. Prostredníctvom vyše 60 podujatí spája táto iniciatíva ročne viac ako 11 000 technologických odborníkov z celého sveta. Presná agenda a harmonogram na rok 2021 bude zverejnená v mesiacoch apríl-máj a následne aktualizovaná na tejto stránke. 
 
Oficiálna web stránka podujatia: oiw.no

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na podujatie pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa: 
 • Letenky
 • Náklady na ubytovanie
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavky uchádzačov
 
Na cestu do Nórska nie sú potrebné víza, postačujúcim dokladom pre prechod hraníc je občiansky preukaz s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate.

FORMULÁR PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU
V prípade Vášho záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii,
Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie.O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu Vás budeme informovať.