Podnikateľská misia do Tanzánie a Kene

Dátum: 
22 feb - 01 marec 2023
Miesto: 
Dar es Salaam, Tanzánijská zjednotená republika, Nairobi, Kenská republika
Organizátor: 
SARIO Národný projekt, MZVEZ SR
Kontakt: 

Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podnikateľskú misiu do Tanzánie a Kene, ktorej predbežný termín konania je stanovený na 22. február – 1. marec 2023.

O Tanzánii
Tanzánia je jednou z najrozvinutejších ekonomík Východoafrického spoločenstva (EAC). Táto krajina s populáciou presahujúcou 63 miliónov, zažívala v priebehu posledných 20 rokov stabilný ekonomický rast (priemerne 6% HDP ročne, prekonávajúc tak priemerný rast krajín subsaharskej Afriky, ktorý je na úrovni 4,4% HDP) a patrí do 20tky najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. Hospodársky rozvoj Tanzánie vyvrcholil v roku 2020 transformáciou krajiny z nízkopríjmovej do krajiny s nižším stredným príjmom.
 
Medzi najvýznamnejšie piliere ekonomiky Tanzánie patrí okrem turizmu taktiež banská činnosť a ťažba nerastov, ktoré každoročne zaznamenávajú približne 10% prírastky. Z nerastného bohatstva Tanzánia disponuje najmä významnými ložiskami zemného plynu. Tanzánia je taktiež štvrtým najväčším producentom zlata v Afrike. Každoročne vyťaží viac ako 11,5 mil.
trojských uncí zlata, v krajine boli taktiež objavené rezervy 290-tisíc ton niklu. Tanzánia má aj zásoby iných nerastných surovín (urán, chróm, cín, platina, drahokamy – tanzanit, diamanty).
 
Napriek rozvoju cestovného ruchu či ťažobného priemyslu, zostáva Tanzánia naďalej agrárnou krajinou. V poľnohospodárstve zostáva zamestnaných až 60% disponibilných pracovných síl. Toto odvetvie produkuje 25% HDP a cca 80% vývozu.
 
Tanzánia sa dlhodobo snaží prilákať do krajiny zahraničných investorov, pre ktorých buduje špeciálne priemyselné zóny. Vytvára pre nich legislatívu a strategickým investorom ponúka aj daňové prázdniny. Vláda má záujem najmä o rozvoj priemyselnej výroby a automobilového priemyslu. Zaujímavou oblasťou pre zahraničných investorov môže byť aj
sektor cestovného ruch (výstavba hotelov na Zanzibare a v oblastiach národných parkov), závody na spracovanie poľnohospodárskej prvovýroby (ovocie, orechy, bitúnky a pod.). V energetickom priemysle má vláda záujem o investície na ťažbu zemného plynu a výrobu elektrickej energie zo zemného plynu.
 
Medzi najčastejšie importované tovary a suroviny do Tanzánie patria stavebné materiály a stroje, dopravné zariadenia, palivá, hnojivá a nespracované priemyselné materiály.
 
Tanzánsky port v Dar es Salaam je jedným z najvýznamnejších afrických prístavov v Indickom oceáne hojne využívaný exportérmi na dodávky svojich tovarov nielen do Tanzánie ale aj do širšieho regiónu.
 
V Tanzánii sa budú v čase realizácie podnikateľskej misie konať taktiež výstavy LightExpo Africa, BuildExpo Africa, WaterTech Africa, Oil & Gas Africa, MinExpo Africa, ako aj výstava Tanzania Trade Show.
 
O Keni
Keňa, najrozvinutejšia krajina Východoafrického spoločenstva, je často označovaná za vstupný bod do subsaharskej východnej Afriky, a to aj vďaka najväčšiemu portu vo východnej Afrike – prístavu Kilindini v meste Mombasa na Indickom oceáne, cez ktorý je do regiónu EAC dovážaná masívna časť zahraničného exportu. Odhliadnuc od svojho rozvojového statusu má táto krajina s populáciou viac než 53 miliónov obyvateľov významnú kúpnu silu, čo potvrdzuje aj fakt, že Keňa sa nedávno prepracovala do kategórie stredne príjmovej ekonomiky.
 
Keňa je otvorená ekonomika s pomerne stabilným politickým prostredím, ktorej výhodou je taktiež pomerne kvalitne vybudovaný systém vzdelávania, vďaka čomu je angličtina rozšírená aj v rurálnych oblastiach krajiny. Pre obyvateľstvo je charakteristický silný „podnikateľský duch“, čo robí z Keňanov schopných obchodných partnerov.
 
Keňa je významným partnerom Slovenskej republiky v teritóriu – v krajine sídli aj náš jediný zastupiteľský úrad pre subsaharskú východnú Afriku. Keňa je jedinou programovou krajinou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce na africkom kontinente, čo môže byť prínosom pre slovenské MSP, ktoré by sa rozhodli angažovať v tomto teritóriu napríklad prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev SAMRS.
 
Medzi najčastejšie importované tovary a suroviny do Kene patria: palivá, palmový olej, farmaceutická produkcia, stroje a dopravné prostriedky, železo a oceľ, živice a plasty.

Dodatočné ekonomické informácie o Tanzánii a Keni sú dostupné v Teritoriálnej analýze Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

 
Primárne sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • Energetika: Malé vodné elektrárne, solárne elektrárne, distribučné siete, stožiare vysokého napätia, transformátory, generátory (domáce a priemyselné)
 • Strojárstvo: Poľnohospodárska technika, obzvlášť malotraktory pre malých farmárov, čerpadlá
 • Poľnohospodárstvo: Ekologické hnojivá a ekologická poľnohospodárska agrochémia všeobecne, závlahové systémy, postrekovače
 • Inovácie a ekológia: IKT, Smart Cities, zelené technológie všeobecne
 • Ťažobný priemysel a baníctvo
 • Zbrojársky priemysel
 
Vítaná je taktiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o rozvoj svojich aktivít v predmetnom teritóriu.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti na termíny trvania podnikateľskej misie
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Návštevy miestnych spoločností a priemyselných parkov

Podpora nezahŕňa:
 • Povinné očkovanie (cudzokrajné choroby)
 • Prípadné vízové poplatky
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA
V prípade Vášho záujmu o účasť na podnikateľskej misii Vás prosíme vyplniť registračný formulár. Táto registrácia je nezáväzná a slúži pre prezistenie záujmu slovenských spoločností o predmetné podujatie. Firmy, ktoré vyplnia predbežnú registráciu, budeme mailom informovať o otvorení oficiálnej registrácie k podujatiu.