Pravidlá INCOTERMS (webinár)

Dátum: 
streda, 13. október 2021
Miesto: 
ONLINE
Cena: 
Bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, E: petra.hudakova@sario.sk, T: +421 910 828 323

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "INCOTERMS"

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Rast globálnej ekonomiky umožnil podnikateľským subjektom lepší prístup na celosvetové trhy. So zvyšovaním objemu a zložitosti globálneho obchodu však rastie aj možnosť vzniku rôznych nedorozumení a nákladných sporov, keď nie sú kúpne zmluvy pripravené s náležitou starostlivosťou.
Pravidlá, ktoré poznáme pod značkou INCOTERMS®, vznikli s cieľom uľahčiť realizáciu zahraničnoobchodných transakcií a boli vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou.  

Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni a ktorí chcú kvalitnejšie zvládnuť úlohy v rámci týchto procesov. Jeho cieľom bude oboznámiť podnikateľov s pravidlami INCOTERMS® v takom rozsahu, aby ich vedeli správne aplikovať všetci účastníci procesov obchodnej výmeny tovarov na medzinárodnej úrovni a zároveň poskytnúť informácie o prepojení dodacích podmienok s colnými formalitami.

Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník.
 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 6. októbra 2021 vyplnením registračného formuláraÚčasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.