Právne aspekty projektového riadenia v oblasti IT a licencovanie softvéru — webinár

Dátum: 
08 - 09 jún 2021
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Dátum konania:
 • utorok, 8. jún 2021, 10.00–12.30 – I. časť
 • streda, 9. jún 2021, 10.00–12.30 – II. časť

Pre koho je seminár určený:
 • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami
Cena: bezplatne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie na tému 'Právne aspekty projektového riadenia v oblasti IT a licencovanie softvéru'. 

V prvej časti webinára sa prejdeme právnymi zákutiami IT projektov. Povieme si, ako by mala zmluva odrážať zvolený spôsob realizácie projektu (agile, waterfall, kombinácia) a načrtneme si základné kontúry projektového riadenia v IT projektoch verejnej správy. Druhá časť webinára bude venovaná problematike licencovania softvéru a s tým súvisiacim úskaliam a rizikám.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s odporúčanými právnymi riešeniami v oblasti riadenia IT projektov a licencovania softvéru. Lektor Tomáš Klinka, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR, upozorní tiež na časté chyby, s ktorými sa v IT zmluvách stretávame: 'Učme sa na chybách druhých!'

PROGRAM

I. časť (8. 6. 2021)

09.45—10.00
 • Pripojenie na webinár
10.00—12.00
 • Agilný model vs. Kaskádový model vs. Kombinovaný model
  • základná charakteristika a projektové metodiky
  • zmluvný vzťah, dielo, zodpovednosť, cena, náklady, motivácia
 • Úvod do projektového riadenia v oblasti IT verejnej správy
  • regulácia projektového riadenia (zákon o ITVS a vyhláška č. 85/2020 Z. z.)
  • verejné obstarávanie IT zákaziek
12.00—12.30
 • Odpovedanie na chat otázky

II. časť (9. 6. 2021)

09.45—10.00
 • Pripojenie na webinár
10.00—12.00
 • Licencovanie softvéru
  • udelenie licencie alebo postúpenie práv
  • druhy softvéru a druhy licencie
  • odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu (možnosti a štandardy) 
 • Vybrané riziká licencovania softvéru
  • čo by nám spod licencie softvéru mohlo uniknúť?
  • možno licencovať softvér dodaný cez IT outsourcing?
  • je potrebná licencia na servis a údržbu softvéru?
12.00—12.30
 • Odpovedanie na chat otázky

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára do 1. júna 2021.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.