Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku - webinár

Dátum: 
16 - 18 jún 2020
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, e-mail: jana.jarosova@sario.sk

Agentúra SARIO v rámci aktivít Národného projektu pripravila  dva webináre na tému „Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku“.

Zaujíma Vás právne prostredie v Nemecku, poznáte všetky náležitosti, ktoré musíte splniť, ak vysielate slovenských pracovníkov do Nemecka?
Viete, čo všetko je nutné rešpektovať ak uzatvárate zmluvy s nemeckým partnerom? Chcete vedieť aké sú nové právne a daňové povinnosti vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírusu COVID -19 v Nemecku?

Na webinári bude prednášať JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.,  zo spoločnosti ProfiDeCon, kde poskytuje poradenstvo klientom, ktorí vstupujú na nemecký, ako aj rakúsky trh. 

Termíny : 
16. júna 2020 – I. časť 
18. júna 2020 – II. časť 


Neváhajte, rezervujte si oba termíny. Registrovať sa môžete do 10. júna 2020. Odkaz na webinár zašleme oprávneným účastníkom deň pred jeho konaním.Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.