Právne otázky podnikania v Nemecku

Dátum: 
utorok, 28. máj 2019
Miesto: 
Hotel YASMIN, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Zaujíma Vás právne prostredie v Nemecku, poznáte všetky náležitosti, ktoré musíte splniť, ak vysielate slovenských pracovníkov do Nemecka? Viete, čo všetko je nutné rešpektovať ak uzatvárate zmluvy s nemeckým partnerom?  Riešite problém s vymáhaním pohľadávok s nemeckým obchodným partnerom?

Agentúra SARIO pre Vás v rámci aktivít Národného projektu pripravila  dňa 28. mája 2019 seminár Exportnej akadémie na tému „Právne otázky podnikania v Nemecku“. Na seminár príde prednášať právna zástupkyňa z Nemecka, JUDr. Marcella Pawelka a JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.,  zo spoločnosti ProfiDeCon. Seminár je určený malým a stredným podnikateľom so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí pôsobia alebo plánujú svoju expanziu na nemecký trh, prípadne ich nemecký trh zaujíma.

REGISTRÁCIA
Z dôvodu naplnenia kapacít bola registrácia ukončená.
Ďakujeme za prejavený záujem.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.“