Psychológia obchodu a naceňovania

Dátum: 
08 - 10 december 2020
Miesto: 
online/ZOOM
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Psychológia obchodu a naceňovania.

Webinár je dvojdňový:
 8. decembra 2020, od 10.00 – 12:30 – I. časť
10. decembra 2020, od 10:00 – 12:30 – II. časť

Marketing, obchod a naceňovanie nie sú len o peknom úsmeve a pripravenej cenovej ponuke. Psychológia v marketingu aj obchode hrá obrovskú rolu. Je potrebné poznať charakteristiku svojho potenciálneho klienta, vedieť vhodne navrhnúť ponuku a v neposlednom rade vedieť správne vyjednávať.
a to všetko potom viete využiť vo svoj prospech, samozrejme vždy pri zachovaní etických a morálnych štandardov.

Na tomto online webinári sa dozviete:
  • Ako ľudí rozdeliť podľa osobnostných čŕt
  • Ako pracovať s číslami a naceňovaním a ako to aplikovať v praxi v cenových ponukách
  • Čo všetko funguje z pohľadu lepšej efektivity obchodu a predaja
  • Tipy na školenia a cvičenia pre obchodné tímy
  • Ako správne vyjednávať
Seminár bude viesť Juraj Sasko, spoluzakladateľ digitálnej agentúry VISIBILITY v Čechách a na Slovensku.

Registrovať sa môžete do 1. decembra 2020 vyplnením registračného formulára.Odkaz na webinár zašleme oprávneným účastníkom deň pred jeho konaním.

Webinár je určený zástupcom slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.