Reťazové a trojstranné obchody z pohľadu DPH (webinár)

Dátum: 
09 - 10 november 2021
Miesto: 
ONLINE
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Reťazové a trojstranné obchody z pohľadu DPH". 

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Reťazové a trojstranné obchody sú problematikou týkajúcou sa dodaní tovaru, pri ktorých sa dodanie tovaru zmluvne aj fakturačne deje medzi minimálne 3 obchodníkmi s tovarom v rade, ale preprava tovaru sa uskutoční priamo od prvého obchodníka k poslednému obchodníkovi v rade.
Často je takýto obchod a samotná preprava tovaru spojená s cezhraničnými prvkom, či už prekračovanie hraníc členských štátov v rámci Európskej únie ako takej, alebo prekračovanie vonkajších hraníc Európskej únie.
Pochopenie princípu fungovania reťazových a trojstranných obchodov z pohľadu DPH predpokladá znalosť o zdaňovaní individuálnych intra-komunitárnych dodaní tovaru z pohľadu DPH.
Isté zjednodušenie fungovania pri reťazových obchodoch priniesli zmeny účinné od 1.1.2020.

Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je obchodovanie s tovarom v podobe reťazových obchodov, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky.

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca, spolupracujúci s  poradenskou spoločnosťou VGD SLOVAKIA s.r.o.
 
Program webinára

Registrovať sa môžete do 2. novembra 2021.
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.