SEO pre pokročilých (webinár)

Dátum: 
03 - 04 február 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk
Chcete priviesť zaujímavé a hlavne relevantné množstvo nových návštevníkov na vašu webovú stránku?

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "SEO pre pokročilých". 

Na webinári „SEO pre pokročilých“ nadviažeme na webinár „SEO pre začiatočníkov", ktorý sme organizovali v apríli 2020. Myslíte si, že má ešte význam robiť SEO alebo už nastal jeho koniec? Pozrieme sa hlbšie na to, čo SEO znamená v roku 2021. Rozoberieme offpage SEO a link building, obsahovú stratégiu, analýzu konkurencie a lokálne SEO.

Lektorom webinára bude opäť Juraj Sasko, zakladateľ a partner  spoločnosti VISIBILITY.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 23. januára 2021 prostredníctvom registračného formulára. Webinár bude prebiehať v dvoch častiach (3.2. 2021 I.časť, 4.2.2021 II.časť, vždy od 10.00 ), rezervujte si čas na oba termíny. 

 


Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.