Skúsenosti z daňových kontrol v čase zvýšeného záujmu správcu dane (webinár)

Dátum: 
utorok, 24. november 2020
Miesto: 
online (Zoom)
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravuje webinár Exportnej akadémie na tému "Skúsenosti z daňových kontrol v čase zvýšeného záujmu správcu dane". 

V poslednom polroku evidujeme zvýšený záujem správcu dane o preverovanie daňových priznaní vo forme otvorenia daňovej kontroly. Nezriedka sa ešte otvárajú daňové kontroly za zdaňovacie obdobia z roku 2015.

Cieľom pripravovaného webinára je priblížiť jeho účastníkom pravidlá uplatňované počas daňových kontrol. Ďalej sa účastníci dozvedia, ako sa pripraviť na daňovú kontrolu a čo sa odporúča počas nej nepodceniť.
Na záver budú uvedené praktické príklady z reálnych situácií.  
 
Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 17. novembra 2020 vyplnením registračného formulára.Webinár je určený zástupcom slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.