Spotrebné dane pri exporte a importe

Dátum: 
streda, 27. jún 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E:: petra.hudakova@sario.sk

Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Spotrebné dane sú súčasťou slovenského daňového systému už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Sú jednou z pomerne stabilných a nezanedbateľných súčastí štátneho rozpočtu. Ide o nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybrané druhy tovarov, medzi ktoré patrí lieh, pivo, víno, tabak a tabakové výrobky,  minerálne oleje (napr. benzín, nafta, oleje), elektrina, uhlie a zemný plyn. Jednotlivé spotrebné dane sa riadia osobitnými zákonmi, ktoré prešli mnohými novelizáciami.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s  legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike. Cenné informácie získajú obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a iní pracovníci, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.  

Program seminára         
09:45 – 10:00                     Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00                    •    Základné ustanovenia zákonov o spotrebných daniach
  • Daňový režim – pozastavenia dane
  • Rozdelenie daňových subjektov
12:00 – 12:15                     Prestávka
12:15 – 14:00                   
 •    Dovoz produktov podliehajúcich spotrebným daniam
  • Vývoz produktov podliehajúcich spotrebným daniam
14.15 – 15.00                     Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu prosím vyplňte registračný formulár najneskôr do 22. júna 2018.