Spotrebné dane pri exporte a importe (webinár)

Dátum: 
28 - 29 september 2021
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Spotrebné dane pri exporte a importe". 

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Spotrebné dane sú súčasťou slovenského daňového systému už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Sú jednou z pomerne stabilných a nezanedbateľných súčastí štátneho rozpočtu. Ide o nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybrané druhy tovarov, medzi ktoré patrí lieh, pivo, víno, tabak a tabakové výrobky,  minerálne oleje (napr. benzín, nafta, oleje), elektrina, uhlie a zemný plyn. Jednotlivé spotrebné dane sa riadia osobitnými zákonmi, ktoré prešli mnohými novelizáciami.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s  legislatívou upravujúcou oblasť spotrebných daní a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike. Cenné informácie získajú obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a iní pracovníci, ktorí sa podieľajú na výrobe, predaji, skladovaní, výrobnej spotrebe alebo na preprave tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.  

 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 21. septembra 2021 vyplnením registračného formuláraÚčasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.