Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

Dátum: 
streda, 23. september 2020
Miesto: 
Hotel Bystrička, Martin
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom "Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu".

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je nová efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú vďaka nej možnosť odpočítať si 200 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane a stať sa tak viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu. Na seminári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj a čo pre to treba urobiť. Seminár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, ktorý má  praktické skúsenosti  nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom.

Cieľom seminára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Seminár je určený pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR.

Program seminára
 
09:45 – 10:00    Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00    Prvá časť
  • Ako funguje daňový superodpočet na výskum a vývoj (VaV)?
  • Koľko je možné získať zo superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2019?
  • Ktoré výdavky sú do superodpočtu spôsobilé?
12:00 – 12:15     Prestávka
12:15 – 14:00     Druhá časť
  • Projekty VaV pre účely daňového superodpočtu na VaV
  • Vymedzenie VaV pre účely superodpočtu na VaV
  • Výška daňovej podpory na Slovensku 2015-2019
14:15 – 15:00     Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 11. septembra 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je seminár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.