Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

Dátum: 
utorok, 26. október 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
NP SARIO
Kontakt: 
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, e-mail: jana.jarosova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Superodpočet nákladov na výskum a vývoj"

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú vďaka nej možnosť odpočítať si 200 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane, čím ušetrenú daň môžu znova preinvestovať do výskumu a vývoja. A vďaka tomu sa stanú viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu.

Na webinári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj a čo to treba urobiť pre jeho uplatnenie. Webinár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, ktorý má  praktické skúsenosti  nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom.

Cieľom webinára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Webinár je určený pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR.

Program webinára

Registrovať sa môžete do 19. októbra 2021.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.