Transferové oceňovanie

Dátum: 
utorok, 5. november 2019
Miesto: 
Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Problematika transferového oceňovania je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Táto téma je aktuálna pre spoločnosti, ktoré majú obchodné vzťahy s inými spoločnosťami v rámci skupiny podnikov.  Problematika sa stáva aktuálnou aj vzhľadom na skutočnosť, že daňové kontroly zo strany daňových úradov sa zameriavajú aj na túto problematiku.

Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť jeho účastníkom právne predpisy pre oblasť transferového oceňovania; metódy prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ako aj  vysvetliť, aké má daňový subjekt možnosti pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania. Dôležitou súčasťou prípravy dokumentácie je aj analýza funkcií a rizík podnikov v skupine. Na záver bude celá problematika vysvetlená pomocou praktických príkladov z reálnych situácií.  

PROGRAM

09:45 – 10:00                   Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00                    Úvod do problematiky transferového oceňovania                                                Právne predpisy regulujúce transferové oceňovanie 

12:00 – 12:15                      Prestávka
 
12:15 – 14:00                      Príprava dokumentácie k transferovému                                                                oceňovaniu
                                            Analýza funkcií a rizík
                                            Metódy transferového oceňovania
                                            Praktické príklady
                                            Príklady z praxe

14.15 – 15.00                      Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr
do 25. októbra 2019.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 200 € do 1 000 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.