Transferové oceňovanie (webinár)

Dátum: 
27 - 28 október 2020
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webináre Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom „Transferové oceňovanie“.

Problematika transferového oceňovania je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Táto téma je aktuálna pre spoločnosti, ktoré majú obchodné vzťahy s inými spoločnosťami v rámci skupiny podnikov.  Problematika sa stáva aktuálnou aj vzhľadom na skutočnosť, že daňové kontroly zo strany daňových úradov sa zameriavajú aj na túto problematiku.

Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť jeho účastníkom právne predpisy pre oblasť transferového oceňovania; metódy prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ako aj  vysvetliť, aké má daňový subjekt možnosti pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania. Dôležitou súčasťou prípravy dokumentácie je aj analýza funkcií a rizík podnikov v skupine. Na záver bude celá problematika vysvetlená pomocou praktických príkladov z reálnych situácií.  
 
I. časť  a II. časť webinára bude lektorovať skúsený odborník na dané oblasti Mag. et. Mgr. Branislav Kováč, daňový poradca a audítor, partner poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.

Program webinára

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 20. októbra 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.