Zmeny v oblasti DPH pre e-shopy od 1.7.2021 (webinár)

Dátum: 
13 - 14 apríl 2021
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému " Zmeny v oblasti DPH pre e-shopy od 1.7.2021". 

Poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie, vrátane digitálnych služieb, ako aj predaj tovaru na diaľku koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie (doteraz označovaný ako zásielkový predaj), budú od 1.7.2021 predmetom veľkých zmien. Tieto zmeny majú priniesť zjednodušenie podávania daňového priznania k DPH k dodávkam v rámci členských štátov Európskej únie. Doteraz používané schémy pre digitálne služby označované ako MOSS (mini one stop shop) sa od 1.7.2021 budú označovať ako OSS (one stop shop) a budú zahŕňať EÚ schému, non EÚ schému a schému pre dovoz tovaru z tretích štátov.

Do zdaňovania predaja tovaru na diaľku budú zapojené aj tzv. digitálne platformy, napr. e-shopy, ktoré daný tovar nekupujú do svojho vlastníctva, ale „iba“ uľahčujú prostredníctvom svojej digitálnej platformy predaj tovaru patriaci iným dodávateľom.

Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetu podnikateľskej činnosti sa uvedené zmeny dotknú, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im všetky súvisiace otázky.
Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


Registrácia
Registrovať sa môžete do 30. marca 2021 prostredníctvom registračného formulára
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.