Zvládnite LinkedIn ako profesionál (webinár)

Dátum: 
19 - 21 máj 2020
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Zvládnite LinkedIn ako profesionál.

LinkedIn je jedna z najefektívnejších sociálnych sietí, na ktorej nájdete cez 600 tisíc ľudí na Slovensku. Neustále rastie na popularite a jeho veľkou výhodou je, že sa využíva výlučne na networking, biznis, obchodné kontakty a hľadanie ľudí. 

Na webinári sa naučíte tipy a triky, ako komunikovať na Linkedin-e., nastavíte si svoj osobný alebo firemný profil tak, aby vzrástla jeho atraktivita. Začnite využívať svoj obchodný potenciál naplno!
Webinár bude viesť Juraj Sasko, spoluzakladateľ digitálnej agentúry VISIBILITY v Čechách a na Slovensku.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 14. mája 2020 vyplnením registračného formulára.

Z dôvodu naplnenia kapacity webinára registrácia uzatvorená.Odkaz na obe časti webinára (cez aplikáciu Zoom) zašleme registrovaným účastníkom 18. mája 2020.

Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.