Nová právna forma spoločnosti najmä pre rozvoj startupov a možnosti investovania

1. januára 2017 vstúpi do platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza nový typ právnej formy – jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). 

V Slovenskej republike pôjde o úplne novú právnu formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorú je možné nájsť len v niekoľkých krajinách sveta. Táto nová forma spoločnosti bude predstavovať hybridný model akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zo samotného názvu jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.) vyplýva, že vznikla kvôli zjednodušeniu  a uľahčeniu podnikania malých a stredných firiem. Jednoduchá spoločnosť na akcie  nie je obmedzená na konkrétnu skupinu podnikateľských subjektov, takže na základe tejto legislatívnej formy bude možné podnikať vo všetkých odvetviach.

Najdôležitejším motívom pre vznik tejto právnej formy je podpora začínajúcich startupov, ktoré majú vysoký inovačný a rastový potenciál, ale potrebujú nájsť pre svoj rozvoj investície a investorov, pretože si nemôžu si dovoliť financovať svoje podnikanie pomocou bánk.

Potenciálni investori majú na základe tejto formy podnikania možnosť držať svoj podiel v spoločnosti pre zabezpečenie svojej investície, čiže sú to práve prvky kombinácie oboch typov kapitálových obchodných spoločností (akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným) by mala byť zaujímavá pre investorov ako i samotné startupy – najmä pre malú minimálnu výšku základného imania -  vstupný kapitál vo výške len 1€, flexibilitu vstupu a výstupu kapitálu zo spoločnosti a jej relatívnu organizačnú jednoduchosť.

Hlavným cieľom zavedenia j.s.a. je umožniť a zjednodušiť start-upom začať vlastné podnikanie a zároveň prilákať nových investorov a stimulovať ich podnikateľské aktivity na Slovensku. 

 Zbierka zákonov SR 513/1991 Zb. znenie 01/ 01/ 2017