Freight & Logistic

INCOTERMS

Dodacie doložky Incoterms sú súbor medzinárodných pravidiel presne vymedzujúcich zodpovednosť kupujúcich a predávajúcich pri dodaní tovaru. Incoterms upravujú kto a v akej fáze prepravy znáša náklady a preberá riziko s ňou spojené. Medzinárodné obchodné doložky Incoterms neupravujú prechod vlastníckych práv k tovaru, neplatia automaticky a treba na ne v zmluve explicitne odkázať. Vypracúva ich Medzinárodná obchodná komora, posledná revízia vyšla v roku 2010. Pri použití doložiek INCOTERMS v obchodnej zmluve je potrebné uviesť jej súhlasnosť s doložkami a odkázať aj na rok ich vydania.  Doložka INCOTERMS má vždy podobu niekoľkopísmenovej skratky.

Revízia z roku 2010 obsahuje len 11 položiek, z toho dve nové; DAP a DAT. Položky DAF, DES, DEQ a DDU z Incoterms 2000 boli zrušené. Incoterms 2010 sa delia na dve skupiny podľa druhu dopravy.

Skupina E: Doložka odobratia:

Tovar odvezie kupujúci priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá.

 • EXW Ex Works - Zo závodu (...dohodnuté miesto)

 

Skupina F: Hlavné prepravné nevyplatené:

Predávajúci dodá tovar dopravcovi, ktorého určí kupujúci.

 • FCA Free Carrier - Vyplatené dopravcovi (...dohodnuté miesto)
 • FAS Free Alongside Ship - Vyplatené k boku lode (...dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB Free on Board - Vyplatené na loď (...dohodnutý prístav nalodenia)

Skupina C: Hlavné prepravné vyplatené:

Predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu, bez toho aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru.

 • CFR Cost and Freight - Náklady a prepravné (...dohodnutý prístav určenia)
 • CIF Cost, Insurance and Freight - Náklady, poistenie a prepravné (...dohodnutý prístav určenia)
 • CPT Carriage Paid to - Preprava platená do (...dohodnuté miesto určenia)
 • CIP Carriage and Insurance Paid to - Preprava a poistenie platené do (..dohodnuté miesto určenia)

 

Skupina D: Doložky s dodaním:

Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.

 • DAP Delivered at Place - S dodaním na miesto (...dohodnuté miesto)
 • DAT Delivered at Terminal - S dodaním v terminále (...dohodnutý prístav určenia)
 • DDP Delivered Duty Paid - S dodaním clo platené (...dohodnuté miesto určenia)