Vesmírny hackathon aj na Slovensku

streda, 25. august 2021
Európsky vesmírny hackathon bude aj na Slovensku. Stane sa tak vďaka Slovenskej vesmírnej kancelárii, ktorá sa úspešne zapojila do výberového konania CASSINI – iniciatívy Európskej komisie pre podnikateľov vo vesmírnom priemysle na roky 2021–2027. Jej cieľom je podporovať európske malé a stredné podniky a start-upy v kritických fázach ich rozvoja. Súčasťou Slovenskej vesmírnej kancelárie je aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.
 
'V prípade podpory vesmírneho priemyslu ide o ďalšiu prirodzenú aktivitu SARIO vzhľadom na to, že podporu talentov a vytváranie príležitostí na získavanie nových zručností a kontaktov považujeme za kľúčové atribúty rozvoja Slovenska. Z dlhodobého hľadiska totiž prispejú k celkovému budovaniu inovatívnej ekonomiky a tiež k zníženiu počtu mladých ľudí odchádzajúcich v tomto sektore za štúdiom a prácou do zahraničia,' hovorí generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.
 
Vesmírny hackathon sa bude konať v novembri v 10-tich európskych lokalitách a jednou z nich bude práve aj Slovensko. Témou novembrového CASSINI hackathonu bude vývoj udržateľných riešení, ktoré podporia budúcnosť Arktídy a ochrany prírody, keďže Slovensko, ako súčasť globálneho a európskeho priestoru, pociťuje následky globálnych klimatických zmien.

Účasť Slovenska na vesmírnom hackathone je výsledkom úspešného výberového konania a získaných financií na jeho organizáciu. Plány na najbližšie obdobie priblížil Michal Brichta, vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie:
 
'V júni 2021 sme sa stali členom európskej vesmírnej asociácie EURISY,
v októbri bude Slovenská vesmírna kancelária prezentovať slovenský vesmírny priemysel na Medzinárodnom astronautickom kongrese (IAC), ktorý patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie stretnutia svetovej komunity
v oblasti vesmírneho výskumu a priemyslu, a pripravuje aj tretí ročník slovenskej konferencie Emerging Space. V súčasnosti pracuje Slovenská vesmírna kancelária aj na projekte prvého slovenského vesmírneho inkubátora, ktorý spustíme na jeseň.'
 
Na vesmírnom hackathone plánuje Slovenská vesmírna kancelária motivovať účastníkov, aby využívali dáta z európskych systémov Copernicus, Galileo a EGNOS. Tie je možné využiť na monitorovanie, analýzu a predpovedanie udalostí v arktickom regióne s vplyvom na stredoeurópsky región, vrátane vplyvu na prírodu, ohrozené druhy, infraštruktúru, cestovný ruch či využívanie prírodných zdrojov.

Študenti a mladí profesionáli so záujmom o vesmírne technológie,
machine learning, big data, API, marketing, dizajn, business development budú na svojich projektoch pracovať s renomovanými odborníkmi z biznisu, IT a vesmírneho sektora. Účastníci budú mať možnosť naučiť sa viac
o praktických možnostiach využívania dát, ale aj o tom, čo je z podnikateľského hľadiska dôležité pre úspešný projekt.

Najlepšie tri projekty budú ohodnotené finančnou a vecnou cenou a víťazný tím postúpi do celoeurópskeho kola.
 
Slovenská vesmírna kancelária vznikla ako spoločný projekt agentúry SARIO a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo je zodpovedné za medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce, SARIO pokrýva implementačnú časť agendy — najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.
 
V roku 2020 bolo len do európskych vesmírnych startupov investovaných rekordných 502 miliónov eur a investície stále rastú, uvádza vo svojom reporte Európsky inštitút pre vesmírnu politiku - ESPI. V júni 2021 bol prijatý nový vesmírny program Európskej únie zameraný na podporu komerčného sektora a rozvoja podnikania v oblasti vesmírneho priemyslu.

--------
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. SARIO sa usiluje o príliv investícií s exportným potenciálom a pridanou hodnotou na Slovensko, podporuje exportné aktivity slovenských spoločností na globálnom trhu a iniciuje transfer najmodernejších inovatívnych technológií do výrobnej praxe.