×

Výskum a vývoj (R&D)

Slovensko aktuálne disponuje bohatými R&D kapacitami v súkromnom sektore, ale aj na vedecko-výskumných pracoviskách technických univerzít či v Slovenskej akadémii vied.

Hoci možno Slovensko stále považovať za priemyselnú,  najmä automobilovú veľmoc, medzi priority krajiny v súčasnosti patrí podpora projektov s vyššou pridanou hodnotou s prvkami výskum a vývoja.

SARIO významne podporuje rast R&D kapacít na Slovensku, nielen konzultáciami k schéme regionálnej investičnej pomoci pre technologické centrá a dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj (tzv. R&D superodpočet), ale aj ďalšími službami poskytovanými na mieru pre konkrétneho investora.

Výhody prevádzkovania R&D na Slovensku:

  • priama aj nepriama štátna podpora v oblasti budovania technologických a R&D centier
  • osobitný daňový režim pre výskum a vývoj - dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj na úrovni 100%
  • slovenská pracovná sila je lídrom v regióne strednej a východnej Európy v schopnosti úspešne sa adaptovať na nové technológie vo výrobe (podľa World Economic Forum)
  • dostupnosť kvalifikovaných vedecko-výskumných pracovníkov za prijateľné náklady
  • silná tradícia v technických disciplínach premietnutá do hustej siete technicky orientovaných vysokých a stredných škôl, ktoré úzko spolupracujú so súkromnými spoločnosťami
  • silná báza domácich a zahraničných, ako aj verejných a súkromných technologických a výskumno-vývojových centier

Pre viac informácií o sektore, ako aj o podporných mechanizmoch v oblasti R&D, nám prosím napíšte na invest@sario.sk.

R&D & Innovation Sector in Slovakia

NA STIAHNUTIE