Výskum a vývoj (R&D)

Slovensko aktuálne disponuje zásluhou úspešných domácich, ako aj zahraničných subjektov bohatými R&D kapacitami v súkromnom sektore, ale aj vedecko-výskumnými pracoviskami na technických univerzitách či Slovenskej akadémii vied. Hoci možno Slovensko stále považovať za priemyselnú a najmä automobilovú veľmoc, hlavná pozornosť sa čoraz viac zameriava na investičné projekty s vyššou pridanou hodnotou a na činnosti so značným stupňom vedeckého a výskumného potenciálu.
 
Práve prílev takýchto investícií sa SARIO snaží aktívne podporovať prostredníctvom prezentácie investičnej pomoci pre technologické a R&D centrá, ako aj šírením povedomia o daňovom režime dodatočného odpočtu nákladov na výskum a vývoj.
 
Výhody R&D na Slovensku:
  • výrazná štátna podpora v oblasti budovania technologických a R&D centier
  • osobitný daňový režim pre výskum a vývoj - dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj do 200%
  • slovenská pracovná sila je lídrom v regióne strednej a východnej Európy v schopnosti úspešne sa adaptovať na nové technológie vo výrobe
  • dostupnosť kvalifikovaných vedecko-výskumných pracovníkov za prijateľné náklady
  • vhodná kombinácia domácich a zahraničných, ako aj verejných a súkromných R&D inštitúcií
  • pozitívne výsledky a príklady úspešne vytvorených technologických a výskumno-vývojových centier
 
Bližšie informácie o možnostiach investícií do technologických a R&D centier na Slovensku ako aj R&D superodpočte Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.
R&D & Innovation Sector in SLOVAKIA