×

Rozvoj dodávateľských reťazcov a riešenie sourcingových dopytov


ROZVOJ DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV (RDR)

Aktivita RDR realizovaná v rámci Národného projektu agentúry SARIO je zameraná na budovanie systematického prístupu k dodávateľským reťazcom a k zvýšeniu miery zapájania malých a stredných podnikov (MSP) etablovaných na území SR do dodávateľských sietí, o.i. i prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií.

Realizácia predmetnej aktivity má prispieť k sprehľadneniu situácie v dodávateľských reťazcoch na Slovensku, k identifikácii medzier na trhu, ale tiež nevyužitého potenciálu slovenských MSP a následne aj k objemovému nárastu výroby v jednotlivých priemyselných odvetviach. V konečnom dôsledku by mala viesť k zvýšeniu exportu slovenských tovarov a služieb do zahraničia, t. j. k internacionalizácii MSP, ale najmä k zníženiu importu komodít, ktoré sú v súčasnosti predmetom dovozu.


Súčasťou RDR je intenzívna – osobná komunikácia s predstaviteľmi MSP, čoho cieľom je lepšie spoznať ich kľúčový predmet činnosti, aktuálne a plánované výrobné kapacity, rastový a inovačný potenciál, príp. i možnosť diverzifikácie výroby resp. poskytovaných služieb a zároveň ich informovať o rozpracovaných dopytoch zahraničných spoločností hľadajúcich na Slovensku potenciálnych dodávateľov.


RIEŠENIE SOURCINGOVÝCH DOPYTOV

Sourcingové podujatia/výjazdy sú zamerané na zapojenie slovenských MSP do subdodávateľských sietí zahraničných spoločností. Profily slovenských MSP sú predstavované potenciálnym odberateľom zo zahraničia hľadajúcim na Slovensku nových dodávateľov tovarov resp. služieb v rôznych priemyselných odvetviach a z oblasti služieb (v závislosti od dopytov).
Sourcingové prepojenia medzi zahraničnými zadávateľmi a predstaviteľmi slovenských MSP sú realizované formou virtuálnych a taktiež osobných návštev, konajú sa priamo v prevádzkach MSP, ktoré prejavili záujem o stretnutie so zadávateľom sourcingového dopytu, za účelom detailnejšieho posúdenia možnosti realizovania konkrétnej budúcej obchodnej spolupráce.