×

Investujte na Slovensku

PREČO INVESTOVAŤ NA SLOVENSKU
Slovensko ponúka unikátnu kombináciu faktorov, vďaka ktorým je ideálnou investičnou lokalitou. Kvalifikovaná, produktívna a dostupná pracovná sila, unikátna geografická lokalita v centre Európy, makroekonomická stabilita či členstvo v eurozóne sú len niektorými faktormi, ktoré umožňujú úspešnú realizáciu investičných plánov na Slovensku.

 • 1

  VÝHODNÁ POLOHA

  Slovensko disponuje nielen strategickou polohou v srdci Európy, ale predovšetkým výborným diaľničným a železničným napojením na hlavné európske odbytové i dodávateľské trhy. V okruhu 2 000 km od slovenských hraníc sa nachádza 600 mil. potenciálnych spotrebiteľov. Pre centrá zdieľaných služieb je výhodou aj časové pásmo (GMT+1), ktoré umožňuje spoluprácu s klientami na celom svete.
 • 2

  BEZPEČNOSŤ A STABILITA

  Podľa dát Credit Insurance Group Credendo je Slovensko jednou z najbezpečnejších a politicky najstabilnejších krajín Európy. Slovensko vykazuje najnižšie riziko  z EÚ krajín špecificky v nasledovných kategóriách: riziko politických nepokojov, riziko štátneho zásahu do súkromného vlastníctva, menové a transferové riziká. (Credit Insurance Group Credendo)
 • 3

  ČLENSTVO V EUROZÓNE

  Slovensko, ako jedna z mála krajín v regióne, je od roku 2009 členom eurozóny. Zavedenie eura ako oficiálnej meny, znamená pre investorov znížené transakčné náklady, znížené riziko plynúce z volatility mien a zvýšenú ekonomickú a finančnú stabilitu.
 • 4

  KVALIFIKOVANÁ A DOSTUPNÁ PRACOVNÁ SILA

  Pracovná sila v SR sa vyznačuje kvalitou, kvalifikovanosťou, lojálnosťou voči zamestnávateľovi či vynikajúcou jazykovou vybavenosťou. V porovnaní s krajinami západnej Európy sú náklady na túto pracovnú silu stále relatívne nízke.
 • 5

  PRODUKTIVITA PRÁCE

  Podľa dát OECD dosahuje Slovensko najvyššiu produktivitu práce v regióne. To umožňuje investorom dosiahnuť pri rovnakých nákladoch na pracovnú silu vyššiu mieru výstupov v porovnaní s inými krajinami strednej a východnej Európy. (OECD) 
 • 6

  ZLEPŠUJÚCE SA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

  Rastúca konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky sa odzrkadľuje aj na dlhodobom postupe v rebríčku Global Competitiveness Ranking (World Economic Forum). Progres v rebríčku je výsledkom dlhodobého a systematického zavádzania opatrení v prospech podnikateľov. Príkladom takýchto opatrení sú pravidelné antibyrokratické balíčky (tzv. podnikateľského kilečka, zavedenie pravidla 'one year-one rules' alebo zavedenie tzv. Kurzarbeitu.
 • 7

  INOVATÍVNOSŤ EKONOMIKY A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

  Slovensko je nielen regionálnym lídrom v počte inštalovaných priemyselných robotov na zamestnanca v priemysle (International Federation of Robotics), ale aj v schopnosti pracovnej sily prijať a adaptovať sa na nové technológie (World Economic Forum). Štatistiky preukazujú vysoký potenciál pre technologicky náročné priemyselné projekty a technologické centrá.
 • 8

  OTVORENOSŤ EKONOMIKY

  Slovensko je dlhodobo jednou z najotvorenejších ekonomík sveta. Pri porovnaní krajín na základe pomeru hodnoty exportu tovaru k HDP krajiny je Slovensko najotvorenejšou krajinou EÚ. (Eurostat)
 • 9

  ROZVINUTÁ INFRAŠTRUKTÚRA

  Cez Slovensko prechádza viacero hlavných dopravných koridorov EÚ. V spojitosti s vyspelou a neustále sa rozvíjajúcou cestnou a železničnou infraštruktúrou možno konštatovať, že Slovensko má predpoklad stať sa jedným z najvýznamnejších logistických hubov v Európe.
 • 10

  PODPORNÉ MECHANIZMY

  Investori môžu na Slovensku benefitovať z atraktívnej schémy regionálnej investičnej pomoci, zvýhodneného daňového režimu pre výskumno-vývojové aktivity a ďalších podporných mechanizmov.

Pre bližšie informácie o výhodách investovania na Slovensku nám prosím napíšte na invest@sario.sk.

NA STIAHNUTIE