×

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorého predmetom je okrem iného i úprava podmienok poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a úprava práv a povinností osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Na účely tohto zákona sa rozumie oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi a oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v zmysle zákona určila osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa ako zodpovedná osoba, ktorou je Doc. František Vojtech, PhD.

Spôsoby podávania oznámení protispoločenskej činnosti:

  • elektronickou poštou na emailovú adresu: protispolocenskacinnost@sario.sk (tento spôsob oznamovania je prístupný nepretržite v zmysle zákona)
  • telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5826 0160
  • písomne na adresu: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Mlynské nivy 44/b, 812 09 Bratislava, pričom na obálke je potrebné vyznačiť 'OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI'
  • ústne u zodpovednej osoby v pracovných dňoch od 09.30 hod. do 14.00 hod. (priestory v sídle Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu,  Mlynské nivy 44/b, Bratislava)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ako zamestnávateľ v zmysle ustanovení zákona, je povinná prijať a prostredníctvom zodpovednej osoby preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, ktorú lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie lehoty sa oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.

Pri preverovaní oznámení je povinnosťou zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia a to do 10 dní od preverenia oznámenia.

Podrobnejší postup Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje vnútroorganizačný predpis - Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.