×

Užitočné informácie

Export je jedným z najvýznamnejších spôsobov internacionalizácie malých a stredných podnikov, ktorý vo veľkej miere napomáha ich ekonomickému rastu. Pôsobenie na trhoch v nových teritóriách so sebou prináša množstvo výhod. Okrem iného aj:

 • rozšírenie bázy odbytových trhov,
 • optimálne využívanie výrobných kapacít,
 • príležitosť pre ďalší rast či diverzifikáciu produkcie,
 • rozvoj návykov exportného marketingu, atď.

 S exportom súvisí aj rad bariér, ktoré internacionalizáciu firmy komplikujú:

 • marketingové
  • problémy s prienikom do distribučných sietí na zahraničných trhoch,
  • nízka úroveň využívania marketingových nástrojov vo firme,
  • absencia efektívnej metodiky výberu a vyhodnotenia atraktívnosti zahraničného trhu.
 • informačné
 • deficit relevantných informácií o zahraničných trhoch,
 • technické prekážky pri spracovaní prieskumu zahraničného trhu,
 • nízka úroveň znalosti cudzích jazykov a medzikulturálnych rozdielov.
 • neefektívnosť využívania ľudských, finančných a výrobných zdrojov,
 • nízka úroveň vzdelania pracovníkov v oblasti marketingu a zahraničného obchodu,
 • nedostatok prostriedkov na financovanie procesu internacionalizácie.
 • procesné

Ak ste rozhodnutí exportovať, je vhodné rozdeliť si celý proces expanzie do nasledujúcich etáp:

 1. Analýza pozície podniku na domácom trhu
 2. Výber potenciálneho cieľového trhu
 3. Analýza a vyhodnotenie atraktívnosti zahraničného trhu
 4. Vypracovanie marketingových nástrojov pri prieniku na zahraničný trh

Viac rád a manuálov, ktoré Vám pomôžu pri začínaní s exportom nájdete v dokumente nižšie: