×

Superodpočet pre výskum a vývoj

Spoločnosti podnikajúce na území Slovenska si môžu pri uplatnení superodpočtu odpočítať dodatočných 100% vlastných výdavkov na výskum a vývoj zo  základu dane.

Cieľom tohto zvýhodneného daňového režimu je motivovať spoločnosti vynakladať viac prostriedkov na výskum a vývoj, tvoriť pracovné miesta pre výskumných pracovníkov, ako aj zvyšovať celkovú konkurencieschopnosť Slovenska.

Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj je predovšetkým podmienené posúdením, či v danom prípade skutočne ide o výskumno-vývojové činnosti. Pri ich vymedzení je možné vychádzať z Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 ('postupy účtovania'), na ktoré sa odvoláva ustanovenie § 30c zákona o dani z príjmov.

Superodpočet na výskum a vývoj (VaV):

  • poskytuje možnosť dodatočného odpočtu 100% nákladov na VaV
  • je automaticky nárokovateľný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie
  • sa neuplatňuje na základe žiadosti a nepodlieha schvaľovaniu žiadnym orgánom
  • nemá žiadne sektorové obmedzenie
  • je uplatniteľný na celom území SR​
  • sa vyznačuje nízkou administratívnou náročnosťou

Právny rámec superodpočtu pre VaV:

V prípade otázok nám prosím napíšte na invest@sario.sk.