×

Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP)

Podpora pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja realizáciou rôznych aktivít na Slovensku a v zahraničí. Aktivity národného projektu boli ukončené v decembri 2023.

Výsledky NP - Podpora internacionalizácie MSP 1

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aktuálne úspešne ukončuje národný projekt Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP). Prostredníctvom projektu zabezpečila v rokoch 2017 – 2023 podporu pre slovenské MSP pri vytváraní obchodných príležitostí so zahraničnými partnermi prostredníctvom účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misiách, rozvoja dodávateľských reťazcov a exportne zameraných vzdelávacích seminárov. 

V rámci projektu bolo zrealizovaných 421 podujatí a poskytnutá nefinančná pomoc viac ako 3 200 malým a stredným podnikom so sídlom mimo Bratislavského kraja. Výška poskytnutej nefinančnej pomoci de minimis predstavuje viac ako 8 miliónov eur.

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP bol realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Prijímateľom bola Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a partnerom Slovak Business Agency.

 

AKTIVITY NÁRODNÉHO PROJEKTU

 • 1

  VEĽTRHY A VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ

  Ponúkame priestor prezentovať sa v národných stánkoch a nadviazať kontakty s potenciálnymi zahraničnými partnermi a zákazníkmi na významných veľtrhoch a výstavách po celom svete.
 • 2

  PODNIKATEĽSKÉ MISIE

  Vytvárame príležitosť na nadviazanie kontaktov a rozvinutie spolupráce priamo prostredníctvom bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi na Slovensku aj v zahraničí.
 • 3

  EXPORTNÁ AKADÉMIA

  Pomáhame  zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu prostredníctvom proexportne zameraných seminárov.
 • 4

  SOURCINGOVÉ A KOOPERAČNÉ PODUJATIA

  Prinášame možnosť rokovať so zahraničnými spoločnosťami o možnostiach zapojenia sa do ich subdodávateľských sietí, odbytu produkcie, formovania spoločných podnikov či prezentácie voľných výrobných kapacít a obchodných príležitostí.
 • 5

  ROZVOJ DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV

  Tvoríme systém rozvoja dodávateľských reťazcov s cieľom zvýšiť mieru vášho zapojenia do národných a nadnárodných dodávateľských sietí.

O projekte
Národný projekt 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Prijímateľom Národného projektu je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, a partnerom je Slovak Business Agency.

Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Hlavné aktivity  SARIO v národnom projekte 'Podpora internacionalizácie MSP':


Aktivita č. 1   Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach

Cieľom danej aktivity je zabezpečiť organizačnú a odbornú podporu MSP formou národnej prezentácie v zahraničí a medzinárodnej spolupráce na Slovensku a v zahraničí.

Aktivita č. 2   Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR

Danou aktivitou bude podporované zvyšovanie kvalifikácie MSP formou Exportnej akadémie, ako aj rozvoj dodávateľských reťazcov smerujúci k zvyšovaniu miery zapájania MSP etablovaných na území SR do subdodávateľských sietí  prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií.

Hlavné aktivity SBA v národnom projekte „Podpora internacionalizácie MSP“:

Aktivita č. 3   Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

Cieľom aktivity je podpora individuálnej účasti MSP na prezentačných podujatiach v zahraničí, vytvorenie poradenských a podporných služieb prostredníctvom Trade Pointov v jednotlivých krajoch SR, podpora alternatívnych obchodných a podporných platforiem a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. 

Aktivita č. 4   Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP

Aktivita nastavuje obsiahnutie rôznych druhov poradenstva vo vzťahu k podpore elektronického podnikania.