×

Centrá zdieľaných a podnikových služieb

Zakladanie centier zdieľaných a podnikových služieb, ktoré centralizujú rôzne administratívne čI odborné činnosti v rámci nadnárodných skupín, je globálnym fenoménom, ktorý prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti daných spoločností.

Tieto centrá ponúkajú dostatok pracovných pozícií pre prevažne vysokoškolsky vzdelanú, jazykovo vybavenú pracovnú silu s adekvátnou mzdou a priaznivou štruktúrou benefitov.

Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko dynamický rast počtu centier zdieľaných a podnikových služieb. Kým prvé takéto centrá boli zakladané len v najväčších slovenských mestách, v súčasnosti dochádza k ich lokalizácii aj v prospech menších regionálnych miest.

Dlhodobo je taktiež badateľný posun od tzv. call centier smerom k centrám s vysokou pridanou hodnotou, zastrešujúcim funkcie oblasti financií, HR, ICT a pod. Sektor má z pohľadu tvorby pracovných miest a vysokej pridanej hodnoty nezastupiteľné postavenie v slovenskej ekonomike.

Príkladmi úspešných SSC centier etablovaných na Slovensku sú napr. IBM, AT&T, DELL, Amazon alebo DXC Technology.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.

Shared Service & Business Process Outsourcing Centers in Slovakia