Služby pre investorov

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu poskytuje domácim i zahraničným investorom široké portfólio služieb na mieru. Odbor investičných projektov (OIP) agentúry SARIO pracuje na implementácii nastavenej stratégie pre zvyšovanie prílevu investícií s vyššou pridanou hodnotou s dôrazom na investície do výskumu a vývoja.
 
Služby na podporu nových investícií
 • prezentácia výhod Slovenska ako investičnej destinácie vrátane štatistických ukazovateľov
 • poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
 • asistencia pri výbere vhodnej nehnuteľnosti
 • identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • asistencia pri implementovaní investičných projektov
 • poradenstvo pri zakladaní spoločnosti na Slovensku
 • poradenstvo pri vybavením pracovných povolení/ povolení na pobyt pre riadiacich pracovníkov
 • konzultácie pri získavaní osvedčenia o významnej investícii
 • tvorba sektorových a regionálnych analýz

Služby pre etablované spoločnosti

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ponúka pomoc slovenským aj zahraničným spoločnostiam pomoc pri realizácii ich expanzných plánov vrámci SR. Služby, ktoré poskytuje oddelenie investičných projektov zahrňajú:
 • poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií
 • identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
 • systematické riešenie problémov investorov na úrovni samospráv
  i štátnej správy
 • podpora inovatívnych aktivít a výskumu a vývoja 
 • asistencia pri žiadosti o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR
 • poradenstvo v oblasti poskytovania komplexnej štátnej podpory pre strategických investorov
 • prepájanie škôl, univerzít & výskumných centier s podnikateľskou sférou
 • inovačné služby - platforma prepájajúca potreby investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami slovenských inovatívnych spoločností
 • poradenstvo v oblasti možnosti čerpania investičných stimulov a využitia daňového superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj
 • diverzifikačné služby - platforma na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym a vysokotechnologickým odvetviam
Bližšie informácie o službách odboru investičných projektov SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.

Všetky služby sú poskytované bezplatne.