×

Newsletter

Informácie o slovenskom biznis prostredí, podujatiach, projektoch a ďalších aktivitách agentúry SARIO pravidelne raz za mesiac prináša SARIO Newsletter.

Aktuálne vydanie newslettera si môžete pozrieť na tomto linku.

Súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely: 

 • zasielania organizačno-technických informácií súvisiacich s predmetným Podujatím  a zverejňovania svojich údajov v tlačených a elektronických (e-bulletin) materiáloch súvisiacich s predmetným podujatím, ako aj  ​vyhotovenia, uverejnenia a šírenia mojej fotografie a výsledkov obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov mojej osoby na propagačné a marketingové účely a ako dotknutá osoba ďalej dávam privolenie so zaznamenaním prejavov mojej osobnosti, ktoré sa udeľuje
  v zmysle § 11 a nasl. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa za účelom zasielania newslettera a hromadných informačných e-mailov
  o podujatiach a aktivitách prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu

 Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, zaslanou portrétovou fotografiou ako aj výsledky obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov vyhotovených v súvislosti s predmetným Podujatím, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk alebo po dobu povinnej archivácie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov:

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa.

Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.
Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu Ochrana osobných údajov.