×

Exportná akadémia

Exportná akadémia v rámci  národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' zabezpečuje školiace, poradenské, tréningové aktivity a sprostredkovanie zručností v oblasti zahraničného obchodu realizáciou proexportne zameraných seminárov.

Semináre v rámci Exportnej akadémie budú organizované v regiónoch Slovenska a takisto v centrále SARIO v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu slovenských MSP z radov vývozcov,
a tým podporiť ich ďalšiu expanziu na nové a rizikovejšie zahraničné trhy.

Proexportné semináre Exportnej akadémie sa zameriavajú na 'hard skills', t. j. techniky a operácie v zahraničnom obchode, ako aj 'soft skills', napr. negociačné zručnosti v styku so zahraničným partnerom, komunikácia, prezentácia a kultúrne odlišnosti a zvyklosti v záujmových teritóriách.

Súčasťou Exportnej akadémie je aj poradenstvo na základe zdieľaných informácií, praktických tréningov a úspešných príkladov z praxe. 
 

HARMONOGRAM EXPORTNÝCH AKADÉMIÍ

24.04.2024 / Daňová kontrola na DPH – Novinky

26.03.2024 / Povinnosti držiteľa odpadov / Evidovanie a ohlasovanie odpadov v exportnej a importnej firme