×

Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.sario.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.sario.sk.

STAV SÚLADU
Toto webové sídlo nie je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Prvky nesúladu sú uvedené nižšie.[1] 

NEPRÍSTUPNÝ OBSAH[1]
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázok na hlavnej stránke nemá správny alternatívny popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • V kóde tabuľky nie je správne definovaná hlavička tabuľky, Nadpis nie je v kóde stránky definovaný ako nadpis. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 •  Je nesprávne použitá referencia vizuálneho umiestnenia. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
 • Účel vstupných polí, ktorý zhromažďuje informácie o používateľovi, nie je odvoditeľný z kódu, input type pre e-mail je definovaný ako text a nie je definovaný autocomplete. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 • Niektorý text nemá dostatočný kontrast textu a pozadia. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Pri zmene veľkosti textu na 200% dochádza k strate obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
 • Niektorý text nie je používateľovi nijako sprostredkovaný, nie je prednostne použitý text namiesto obrázku. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov] 
 • Pri nastavení šírky 320px sa stráca časť obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 • Kontrast netextového prvku a jeho pozadia nie je dostatočný. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Pri nastavení požadovaných vlastností dochádza k prekrytiu prvkov, prípadne k strate obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
 • Nie je možné zastaviť obsah, ktorý je menený v slideri, ak sa používateľ pohybuje po stránke prostredníctvom klávesnice. [Kritérium úspešnosti: 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 • Odkaz na preskočenie opakujúcich sa blokov obsahu nefunguje a po zameraní ani nie je viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Účel niektorých odkazov nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu, ani z bezprostredného kontextu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Webovému sídlu SARIO chýba mapa stránok. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Pri ovládaní prostredníctvom klávesnice nie je viditeľný režim, kde by bol indikátor zamerania klávesnice pri navigácii na stránke viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Jazyk webstránky nie je definovaný. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Časť textu v anglickom jazyku na webstránke nie je správne označená v kóde. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Pri prechádzaní klávesnicou po položkách ponuky sa časť ponuky stráca. [Kritérium úspešnosti 3.2.1 Zameranie]
 • Formulárové prvky nemajú menovky (label). Používateľ nie je informovaný, že časti ponuky je možno rozbaliť, ani kedy je daná časť ponuky zbalená a kedy rozbalená. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 • Návrh na opravu chyby je v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
 • Formulár nemá pred definitívnym odoslaním údajov mechanizmus na kontrolu, potvrdenie a opravu chýb. [Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové)
 • ID nie je jedinečné. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Ak používateľ vyplní nesprávne niektoré pole, tak sa zobrazí chyba, používateľ asistenčnej technológie sa o zmene nedozvie. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii: 
 • Hypertextové odkazy nemajú plnovýznamovú funkciu. [§16 pís. f) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
 • Webové sídlo neposkytuje Really Simple Syndication (RSS) kanál.
 • Na webovom sídle sa môžu nachádzať súbory na stiahnutie v iných ako štandardizovaných formátoch.
 • Niektoré súbory vo formáte textového súboru .pdf môžu byť skenovaným obrázkom.
 • Nie všetky odkazy na súbory sú doplnené o informáciu o jeho formáte.
 • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • Informácia v dokumente sa poskytuje využitím grafiky. Pri významových obrázkoch chýbajú alternatívne popisy. (Vyhláška č. 78/2020 Z.z, § 18)
 • Textové dokumenty sú vo formáte DOC, príp. DOCX. (Vyhláška č. 78/2020 Z.z, § 19)
 • Editovaveľné zverejnené textové dokumenty na stiahnutie sa neposkytujú súčasne vo formátoch DOCX a ODT (Vyhláška č. 78/2020 Z.z., § 19 ).
 • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu č. 55/2014 Z.z.o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „štandard pre ISVS“)]
 • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

VYPRACOVANIE TOHTO VYHLÁSENIA O PRÍSTUPNOSTI
Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 11. 11. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01. 08. 2021.

SPÄTNÁ VÄZBA A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@sario.sk.

Správcom webového sídla je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.

VYNUCOVACIE KONANIE
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk