×

Veľtrhy a výstavy v zahraničí

Medzinárodné veľtrhy a výstavy v zahraničí

Agentúra SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Spoločné expozície/národné stánky majú na výstavách a veľtrhoch umožniť slovenským malým a stredným podnikom predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty a exportovať výrobky do zahraničia.

Harmonogram veľtrhov a výstav bude dodaný/zverejnený vždy v 4. Q príslušného roka na nasledujúci rok.  Pri jeho tvorbe budú preferované veľtrhy a výstavy so subkontraktačným zameraním v prioritných teritóriách definovaných Stratégiou vonkajších ekonomických vzťahov na obdobie 2014 − 2020.

AKTUÁLNE VEĽTRHY A VÝSTAVY


HARMONOGRAM VEĽTRHOV A VÝSTAV