Čerpanie zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu

piatok, 26. marec 2021
Online výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom čerpania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov pre budúce čerpanie zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST).
FST bude v novom programovom období 2021 – 2027 kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a jeho prostriedky budú poskytované vo forme grantov. Vyhlásená výzva slúži pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z FST.
 
Hlavným cieľom FST je zmierniť dôsledky transformácie financovaním diverzifikácie a modernizácie miestneho hospodárstva, a tým znížiť jej negatívne vplyvy na zamestnanosť.
Z FST môže byť podporený široký rozsah projektov, akými sú investície v oblastiach digitálnej pripojiteľnosti, technológií čistej energie, znižovania emisií, obnovy priemyselných lokalít či rekvalifikácie pracovníkov. Podporiteľné sú podniky, ktorých produktívne investície povedú k ekonomickej diverzifikácii, modernizácii a konverzii. Pod produktívnymi investíciami sa rozumejú investície do fixného kapitálu alebo nehmotného majetku podnikov s cieľom výroby tovarov a poskytovania služieb, čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a k zamestnanosti.
 
Predkladanie projektových zámerov prebieha prostredníctvom online formulára. Pri jeho vypĺňaní je potrebné postupovať podľa zverejnenej príručky pre predkladateľa projektového zámeru. Predmetná výzva, jej podporná dokumentácia, online formulár a uvedená príručka sú zverejnené na webovom sídle MIRRI SR: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/fond-spravodlivej-transformacie/zber-projektovych-zamerov/.
 
Výzva bude otvorená a projekty budú hodnotené vo viacerých hodnotiacich kolách. Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené k 30. 4. 2021 a hodnotenie projektových zámerov predložených do tohto termínu bude prebiehať v máji 2021. Projektové zámery predložené v prvom hodnotiacom kole výzvy budú môcť byť zahrnuté v Pláne spravodlivej transformácie.
Pri veľkých podnikoch je jednou z podmienok oprávnenosti predloženého projektového zámeru práve jeho zahrnutie do Plánu spravodlivej transformácie ( kľúčový termín je 30.4.2021 ! ).


Z pohľadu veľkostnej kategórie podnikov môžu byť v rámci FST podporené:
  • mikro, malé a stredné podniky,
  • veľké podniky len v prípade, ak:
    • sú produktívne investície preukázateľne potrebné na zabránenie zániku pracovných miest alebo zmiernenie zamestnaneckých dopadov transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom, 
    • ide o investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície budú schválené ako súčasť Plánu spravodlivej transformácie. Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na implementáciu Plánu spravodlivej transformácie.
 
Grant z FST bude možné získať na projekty realizované v týchto oprávnených územiach: 
  • Trenčiansky kraj (horná Nitra),
  • Košický kraj,
  • Banskobystrický kraj,
  • Bratislavský kraj.
Indikovaná výška finančných prostriedkov určených pre granty FST je 459 mil. EUR.
 
V prípade otázok nad rámec zverejnených dokumentov odporúčame kontaktovať priamo MIRRI SR prostredníctvom emailovej adresy jtf@vicepremier.gov.sk.
Všetky aktuálne informácie súvisiace so zberom projektových zámerov budú pravidelne zverejňované na  www.mirri.gov.sk.