×
08.05.2023

Hodnotiace správy — Konzultačné služby pre MSP

GlobalTags

Od začiatku roka 2023 poskytuje agentúra SARIO malým a stredným podnikom (MSP) pôsobiacim na území Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja novú aktivitu s názvom Hodnotiace správy — konzultačné služby pre MSP, ktorú realizuje v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. 

Cieľom aktivity je zhodnotenie vnútorných procesov a systémov riadenia MSP prostredníctvom vypracovania súhrnných správ a návrhov riešení za účelom posilnenia ich konkurencieschopnosti a proexportného potenciálu.

Na aktivite aktuálne participuje 35 podnikateľských subjektov, primárne z výrobného sektora.

Hodnotenie prvých MSP už bolo ukončené a ohlasy zo strany podnikateľov sú veľmi pozitívne:

"Bolo dobré, že sa na našu spoločnosť pozrel niekto "z vonku" a pomohol nám odhaliť nedostatky, ktoré človek "z vnútra" často nevidí. K odhaleným nedostatkom nám boli ponúknuté riešenia, ktoré sme implementovali a už teraz nám pomáhajú riadiť našu spoločnosť efektívnejšie a profesionálnejšie.“ — EMSYST

"Chceme sa poďakovať za možnosť uskutočnenia nezávislého auditu. Dostali sme množstvo užitočných odporúčaní na zlepšenie systému riadenia ako v štrukturálnej tak aj v oblasti rozšírenia a úpravy ERP systému a digitalizácie. Agentúra profesionálne vyhodnotila aktuálny stav a identifikovala oblasti na ktoré sa je potrebné zamerať. Zároveň sme dostali aj konkrétne návrhy na riešenie aktuálnych nedostatkov a odporúčania na ďalšie následné opatrenia.“ — Metales

Projekt Podpora internacionalizácie MSP je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.