Investment & Cooperation Forum Slovakia 2010

utorok, 09. marec 2010
MH SR

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO podujatie „Investment & Cooperation Forum Slovakia 2010" (ICF Slovakia 2010), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých 8 vyšších územných celkov, 65 predstaviteľov miest a 89 zástupcov potenciálnych, respektíve etablovaných investorov s plánom expandovať.

„Hlavným zámerom dnešného podujatia je predovšetkým urýchliť proces rozhodovania sa potenciálnych investorov pri realizovaní ich zámerov na Slovensku a pomôcť tak eliminovať negatívne dôsledky hospodárskej krízy“ – vyhlásil v úvodnom príhovore generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel a dodal, že by tomu mali napomôcť práve kontakty investorov s predstaviteľmi územnej a miestnej samosprávy – teda s ľuďmi, ktorí majú najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o potrebách regiónov.

Juraj Kiesel vo svojom vystúpení zdôraznil, že slovenská ekonomika je stále veľmi pozitívne hodnotená renomovanými agentúrami a inštitúciami: „Všetky uznávané ratingové agentúry hodnotia Slovenskú republiku ako jednu z najlepších spomedzi krajín strednej a východnej Európy - Moody’s Corporation nám prisudzuje rating A1, Fitch Ratings A+ a Standard & Poor’s A+/A1“. Generálny riaditeľ SARIO v tejto súvislosti dodal, že z pohľadu očakávaného hospodárskeho vývoja nám medzinárodné inštitúcie ako Európska komisia, Medzinárodný menový fond, či OECD predpovedajú najvyšší rast HDP v rámci Eurozóny.

Generálny riaditeľ Sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz rovnako ocenil prínos podujatia, ktoré zvýši šance na etablovania sa nových investorov. "Výrazný prílev zahraničných investícií prispieva v SR k poklesu miery nezamestnanosti, rastu životnej úrovne a spotreby zo strany domácností, čo priťahuje nových investorov z oblasti poskytovania služieb. Priame zahraničné investície v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a s nimi súvisiaci rozvoj subdodávateľských vzťahov sú v súčasnosti hnacím motorom ekonomiky SR. Veľké investície do automobilového a elektrotechnického priemyslu sú však kompenzované aj menšími investičnými projektmi, ktoré smerujú do menej preferovaných regiónov" - konštatoval Vojtech Ferencz.

Na prezentáciu jednotlivých regiónov - vyšších územných celkov bol na ICF Slovakia 2010 vytvorený priestor v dvoch blokoch, za ktorými nasledovali panelové diskusie rozdelené tematicky (Centrá zdieľaných služieb a informačno – komunikačné technológie, Priemysel - strojársky, automobilový, elektrotechnický, energetický, Veda a výskum a Cestovný ruch).
Po ukončení panelových diskusií mali možnosť zástupcovia regiónov rokovať priamo s investormi v rámci bilaterálnych rokovaní.

„Verím, že dnešné podujatie splní svoj zámer a pomôže zatiaľ nerozhodnutým investorom, ktorí či už z opatrnosti vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete, alebo s cieľom získania ďalších informácií pozastavili, respektíve utlmili svoje investičné zámery na Slovensku. Rovnako verím, že pomôže regiónom, ktoré majú jedinečnú šancu predostrieť ponuku a potreby priamo pred tými, ktorí sa rozhodujú kam budú investovať – zhodnotil v stručnosti význam podujatia generálny riaditeľ SARIO.