×

Online prepájanie fakúlt a firiem počas pandémie

PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 2.0

Po úspešnom pilotnom projekte Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) spustila 2. ročník projektu „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0“.

Do projektu sa zapojilo 6 fakúlt rôzneho zamerania naprieč celým Slovenskom a 23 firiem, od veľkých zahraničných investorov až po malé slovenské firmy. SARIO od firiem zozbieralo celkovo 125 ponúk na spoluprácu pre fakulty vo forme tém záverečných prác, ponúk stáží
a návrhov na spoločné výskumno vývojové projekty.

Fakulty si na základe týchto tém vyselektovali relevantné firmy a SARIO usporiadalo matchmaking podujatia, na ktorých sa mali fakulty a firmy naživo stretnúť a naštartovať spoluprácu. Niekoľko dní pred konaním však vypukla pandémia COVID-19 a všetky podujatia museli byť zrušené. SARIO prišlo s iniciatívou preniesť ich do online sféry, na čo fakulty aj firmy zareagovali veľmi flexibilne a pozitívne.
 
Kríza spojená s COVID-19 ešte viac urýchlila transformáciu priemyslu a potrebu digitalizácie, inovácii a spolupráce na lokálnej úrovni. Chceli sme ukázať, že aj na Slovensku štátna sféra a akadémia vedia na výzvy reagovať flexibilne, inovatívne a efektívne spolupracovať so súkromnou sférou. Online matchmaking praxe s akadémiou sa už úspešne realizoval s Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave (STU), Fakultou výrobných technológií so sídlom v Prešove (TUKE) a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie v Košiciach (TUKE).  Na pláne sú podujatia s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií v Žiline (UNIZA), s Ekonomickou fakultou v Banskej Bystrici (UMB) a Technickou fakultou v Nitre (SPU).


Róbert Šimončič pri otvorení podujatia povedal, že „agentúra SARIO chápe prepájanie súkromného a akademického sektora ako dôležitý prvok v kvalitatívnom raste našej ekonomiky. Bolo logickým riešením vytvoriť platformu na prepojenie našich bohatých kontaktov v súkromnej i akademickej sfére a sme veľmi radi, že sa nám darí reagovať i na aktuálnu situáciu a koordinovať tieto aktivity online.“
 
Podľa Alexandry Gačevičovej, projektovej manažérky SARIO a zároveň autorky a koordinátorky projektu je dôležité spojiť sily so zväzmi a ďalšími stakeholdermi a priniesť jednotné a funkčné riešenie tejto rozbehnutej spolupráce, ktoré by efektívne zastrešilo všetky regióny Slovenska aj sektory hospodárstva. Prevláda názor, že akademici a firmy spolupracovať nechcú, alebo nevedia. Podľa našej skúsenosti toto vôbec nie je pravda. Stretli sme sa s veľkým záujmom zo strany firiem aj fakúlt a spolupráca bola veľmi konštruktívna. Firmy a fakulty sa snažia spoluprácu dlhodobo rozvíjať aj po vlastnej osi.

Hlavnými príčinami prečo kooperácia akadémie a praxe nedosahuje svoj plný potenciál sú prekážky, ktoré spoluprácu brzdia. Jednou z prekážok je absencia holistickej platformy na ich prepájanie. Fakulty aj menšie slovenské firmy často nemajú kapacitu aby samostatne vyhľadávali a logisticky zastrešovali takúto spoluprácu, navyše, tieto svety prirodzene neprichádzajú do styku, takže  nemajú kde nadviazať vhodné kontakty. Rokujeme aj so zväzmi a ďalšími stakeholdermi ako spojiť sily a priniesť jednotné a funkčné riešenie, ktoré by efektívne zastrešilo všetky regióny aj sektory.

Taktiež, firmy a fakulty čelia rôznym legislatívnym prekážkam, napríklad veľká časť vybavenia na našich fakultách bola financovaná prostredníctvom eurofondov a naše podmienky financovania nedovolia fakultám aby ich využívali pre komerčné účely, čiže pre spoluprácu s firmami a aplikovaný výskum. V iných štátoch je toto aspoň do nejakej miery možné, bohužiaľ na Slovensku zatiaľ legislatíva nie je adekvátne nastavená, dúfame, že sa kompetentným orgánom časom podarí nájsť riešenie aj pre túto výzvu.“

 

Vyjadrenia účastníkov podujatí nájdete v priloženom dokumente.

 
pod čiarou:
Len 13% zamestnávateľov si myslí, že absolventi vysokých škôl sú dobre pripravených na prácu.[1] Podľa prieskumov je spokojnosť investorov s kvalitou akademického vzdelania nízka a rokmi sa znižuje.[2] Podiel inovátorov v národnom hospodárstve rokmi klesá a zaostáva za priemerom EÚ [3]. Rovnako sa každoročne zvyšuje percento Slovákov študujúcich v zahraničí,[4] pretože na našich univerzitách nemajú adekvátne podmienky na rozvoj svojho potenciálu. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je nedostatočná spolupráca univerzít s praxou.  Preto agentúra SARIO vytvorila novú agendu zameranú na ich prepájanie.


 
 
[1] Zdroj: Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu, 2018, pwc
[2] Zdroj: Prieskumu Slovensko- nemeckej obchodnej komory medzi 176 zahraničnými investormi v r. 2017
[3] Zdroj: European Innovation Scoreboard 2019
[4] Zdroj: OECD