Podnikateľské fórum V4 & Rakúsko 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2., špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využíva možnosti jednotného trhu EÚ zorganizovala v termíne 30. apríla 2019 Podnikateľské fórum krajín V4 a Rakúsko.

Cieľom podnikateľského fóra, ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 spoločností z krajín: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko bolo podporiť rozvoj vzájomných obchodných vzťahov vo vybraných priemyselných odvetviach: strojárstvo, automobilový priemysel, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo, energetika a potravinársky priemysel. V priebehu jedného dňa absolvovali podnikateľské subjekty viac ako 200 bilaterálnych rokovaní s potenciálnymi obchodnými partnermi, s ktorými si mohli vymeniť skúsenosti z praxe, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty.

Sprievodným programom podujatia bola prezentácia na tému „Ako byť úspešný na veľtrhoch/výstavách“. Prezentácie sa zúčastnilo približne 20 slovenských malých a stredných spoločností, ktorým bola bližšie predstavená jedna z hlavných aktivít v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, a to účasť na národných expozíciách v rámci veľtrhov a výstav v rôznych krajinách sveta. Účastníkom tak boli poskytnuté základné informácie k príprave a samotnému priebehu národných expozícií vo vizuáli GOOD IDEA SLOVAKIA, ako aj cenné skúsenosti z radov podnikateľských subjektov, ktoré sa už s agentúrou SARIO na národných expozíciách zúčastnili.

Viac informácií o aktivitách Národného projektu môžete nájsť na stránke: https://www.sario.sk/sk/np.