Podpora udržania zamestnanosti aj pre veľké firmy

štvrtok, 16. apríl 2020
PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI SA ROSŽIRUJE AJ NA VEĽKÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV
 
Vláda SR tento týždeň odsúhlasila zmenu podmienok podpory udržania pracovných miest počas mimoriadnej situácie, ktoré sa budú vzťahovať už aj na veľkých zamestnávateľov.
 
Najdôležitejšia zmena sa týka spôsobu určenia výšky príspevkov pre zamestnávateľov, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesli tržby. Ak v čase mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, môžu požiadať o:
  1. úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 zákonníka práce), a to najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (najviac v sume 880 eur na zamestnanca) alebo o
  2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb, pričom výška príspevku bude závisieť od úrovne poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alternatívne s priemerom za rok 2019). Ak žiadateľ neprevádzkoval činnosť v rovnakom období 2019, pokles tržieb sa porovná s hodnotou za február 2020.
 
Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.
 
Výšku paušálnych príspevkov zobrazujú nasledovné tabuľky:
 
POKLES TRŽIEBPRÍSPEVOK ZA MAREC 2020
menej ako 10%0 eur
od 10% - 19,99%90 eur
od 20% - 29,99%150 eur
od 30%-39,99%210 eur
od 40% a viac270 eur
 
POKLES TRŽIEB PRÍSPEVOK ZA APRÍL 2020 A ĎALŠIE MESIACE
menej ako 20%0 eur
od 20% - 39,99%180 eur
od 40% - 59,99%300 eur
od 60%-79,99%420 eur
od 80% a viac540 eur
 
Zamestnávatelia uplatňujúci si príspevok majú záväzok udržať pracovné miesta minimálne dva mesiace po mesiaci, v ktorom si ho uplatnili.
Podmienky, ktoré sa vzťahujú na oba typy príspevkov:
  • oprávneným obdobím podporného programu je obdobie od vyhlásenia mimoriadnej situácie, t. j. od 13.3.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zrušené
  • príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku
  • zamestnanec, na ktorého sa viaže poskytnutie príspevku, nesmie byť v čase podania žiadosti vo výpovednej lehote
  • povinnosť predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
  • žiadateľ k 31.12.2019 nespĺňal definíciu podniku v ťažkostiach
  • žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020
  • žiadateľ musí spĺňať ďalšie podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (splnené daňové povinnosti, nemá nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení, nemá zákaz prijímať dotácie a pod.)
Ďalšia zmena, ktorú schválila vláda, sa vzťahuje na zamestnávateľov, ktorí na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva uzatvorili prevádzky. Pre nich sa týmto návrhom ruší strop v pôvodnej výške 800 000 eur.

O príspevky budú môcť žiadať ako o náhradu mzdy zamestnancov, a to vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov, pričom náhrada mzdy zamestnanca bude môcť dosahovať výšku max. 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však 1 100 eur.