×

Prezentácia šéfa SARIO na biznis raňajkách AmCham

Location
Bratislava

 

Za účasti prezidenta Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) Michaela Smytha, výkonného riaditeľa AmCham Jakea Slegersa a ďalších členov komory sa uskutočnila prezentácia šéfa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róberta Šimončiča spojená s diskusiou na tému: „Ako môže Slovensko zlepšiť podporu investičných príležitostí“.

 

Róbert Šimončič najskôr predstavil poslanie a činnosť agentúry SARIO, ktorej úlohou je okrem získavania priamych zahraničných investícií aj podpora exportu a využívanie štrukturálnych fondov EÚ, najmä na podporu priemyselných zón a propagáciu slovenského podnikateľského prostredia.

 

SARIO si podľa neho musí najskôr zadefinovať jasnú pozíciu a vymedziť kompetencie, na základe ktorých bude možné vytvoriť novú stratégiu. Šéf SARIO v tejto súvislosti spomenul dôležitosť spriehľadnenia a zjednodušenia procesov, napríklad pri získavaní štátnej pomoci a poukázal aj na potrebu neustáleho zlepšovania sa podnikateľského prostredia. „Slovensko momentálne potrebuje nové pracovné miesta, preto treba mať pri každom našom snažení na zreteli predovšetkým ich vytváranie“ – konštatoval Róbert Šimončič.

 

Rozhodujúcim faktorom pri získavaní investície podľa aktuálnych zistení  nie je úroveň miezd, ale najmä geografická poloha a úroveň infraštruktúry. „Kľúčovou by však nemala byť lokalizácia investície, ale kvalita podmienok, ktoré môžu jednotlivé regióny poskytnúť“ – poznamenal šéf SARIO a dodal, že predpokladom úspechu je efektívna komunikácia a spolupráca s orgánmi územnej a miestnej samosprávy. Čoraz dôležitejšiu úlohu bude podľa neho zohrávať aj špecializácia a sektorové zameranie, najmä na R&D (výskum a vývoj), či na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou.

 

Popri zahraničných investoroch však treba pamätať aj na domácich, ktorí sú dôležití najmä pre rozvoj lokálneho kapitálu. Okrem získavania nových investícií sa SARIO v rámci prípravy stratégie plánuje viac zamerať aj na uspokojovanie potrieb už etablovaných investorov. Vzhľadom na to, že pre ekonomiku Slovenska sú prínosom nielen investori, ktorí prišli prostredníctvom agentúry SARIO, bude ďalšou úlohou zmapovanie všetkých zrealizovaných investičných projektov: „Aby sme vedeli pružne reagovať na aktuálne požiadavky investorov a pomôcť im pri ich prípadnej expanzii“- vyhlásil Róbert Šimončič.  

 

Agentúra SARIO však  na všetky nové úlohy a ciele bude podľa neho potrebovať silných a zodpovedných partnerov, akými sú zahraničné obchodné komory, univerzity, samosprávne orgány, klastre a pod., ktoré budú v rámci komunikácie poskytovať aj potrebnú reflexiu.