Schválené opatrenia o odklade splátok úveru

utorok, 07. apríl 2020
VLÁDA SR SCHVÁLILA OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI (MSP) A SZČO
  
Dňa 6. 3. 2020 vláda SR chválila návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, na základe ktorej si budú môcť malí zamestnávatelia (t. j. malé a stredné podniky podľa definície podniku uvedenej v prílohe I nariadenia Komisie č. 651/2014) a SZČO môcť odložiť splátky úveru.

 
Ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, MSP a SZČO si budú môcť požiadať o odklad splátok úveru (ďalej len „odklad“) na obdobie najviac deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru (ďalej len 'žiadosť'). V prípade, že veriteľom je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, odklad je možný maximálne na obdobie 3 mesiacov.

V oboch prípadoch môže dlžník požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát, pričom odklad sa na účely registra podľa osobitného predpisu nebude považovať za omeškanie a nebude zhoršovať kreditnú kvalitu dlžníka.
 
Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru v prípade, že nastane jedna z nasledovných situácií, a následne je povinný tento dôvod uviesť v zamietavom stanovisku: 
  • ak je dlžník v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti
  • ak je dlžník v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere k 29. februáru 2020
  • ak bol dlžník považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013 k 29. februáru 2020
  • ak žiadosť nebola riadne vyplnená alebo neobsahovala náležitosti podľa vzoru žiadosti uvedeného v prílohe č. 3 návrhu novely zákona
Žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov, napr. elektronická forma so zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou, zaslaný scan a následné overenie telefonicky, atď.
 
O povolení alebo odmietnutí povolenia odkladu, príp. potreby doplnenia žiadosti, je veriteľ povinný informovať dlžníka do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti. V opačnom prípade sa žiadosť automaticky považuje za akceptovanú.
 
Pri povolení odkladu budú nezaplatené úroky za obdobie odkladu rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak. V prípade, že by dlžník počas odkladu splátok chcel úver začať splácať alebo predčasne splatiť, môže tak urobiť na základe osobitnej žiadosti dlžníka, ktorou je možné ukončiť odklad splácania úveru. Bez osobitnej žiadosti dlžníka však veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania tohto úveru.