Spúšťa sa nový nástroj zvýhodnených úverov pre MSP v dôsledku pandémie COVID–19

utorok, 31. marec 2020
Vláda SR prostredníctvom Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) spúšťa 
pre malé a stredné podniky (MSP) nový program nepriamej finančnej pomoci na preklenutie obdobia obmedzeného prístupu ku kapitálu, ktorý je spôsobený pandémiou COVID-19 s cieľom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami a udržať pracovné miesta.


Program pozostáva zo záruk pre finančné inštitúcie (t.j. banky oprávnené poskytovať úvery v SR), ktoré budú následne poskytovať zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP, a za predpokladu udržania zamestnanosti aj s bonifikáciou úroku.

Banky musia vyjadriť záujem o zapojenie do tejto schémy najneskôr do
4. mája 2020. Až následne je možné poskytovať zvýhodnené úvery.

Zdrojom finančnej pomoci je Operačný program integrovaná infraštruktúra prostredníctvom fondu National Development Fund II., a.s.. Indikatívna alokácia predstavuje hodnotu 38 mil. EUR, pričom je pravdepodobné jej neskoršie navýšenie.

Pomoc v rámci tohto finančného nástroja je poskytovaná v súlade s podmienkami de minimis- pomoc nesmie presiahnuť pre jediný podnik 200 000 EUR. Konečný produkt spočívajúci v zvýhodnených úrokoch  pre MSP očakáva SIH na úrovni 0-2%.

Oprávnené MSP
 • sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátané Bratislavského kraja)
 • nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, že sú staršie než tri roky),
 • nespadajú do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového hodnotenia predmetnej banky),
 • nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo  prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
 
Oprávnené účely úveru
 • Obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového prevádzkového kapitálu;
 • Prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup zásob / tovarov / služieb, energie, a pod.);
 • Prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.);
 • Prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku.
 
Podmienky vzťahujúce sa na zvýhodnený uver a bonifikáciu
 • Maximálna výška úveru: 1 180 000 EUR.
 • Maximálna výška krytia/záruky SIH na individuálny uver: 80%
 • Minimálna splatnosť: 3 roky (36 mesiacov) vrátane odkladu splátok.
 • Maximálna splatnosť: 4 roky (48 mesiacov) vrátane odkladu splátok.
 • Splátky istiny a úroku je pritom možné odložiť až o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru.
 • Úroková sadzba: štandardná úroková sadzba sa v prvom kroku zníži tým, že marža banky sa na základe poskytnutej záruky zníži o 50 %. Následne sa takto stanovená úroková sadzba dodatočne zníži na základe úrokovej dotácie o max. 4 % p. a., avšak len do úrovne konečnej úrokovej sadzby na úrovni 0 %. Banka nesmie uplatniť menšiu než 4-percentnú úrokovú dotáciu, pokiaľ sa konečná úroková sadzba nachádza nad úrovňou 0 %. Úroková dotácia sa môže začať poskytovať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa začatia čerpania poskytnutého úveru (teda v okamihu uplynutia odkladu splácania istiny a úroku), pričom sa priznáva spätne k dátumu poskytnutia úveru – t. j. vzťahuje sa aj na úrok, ktorý prináleží obdobiu odkladu.
 • Poplatok za poskytnutie/ navýšenie/ ručenie/ predčasné splatenie úveru: 0 %.
 • Podmienky bonifikácie úroku:
  • v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží MSP priemernú úroveň zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti predošlému stavu.
  • V prípade, že malo MSP v čase poskytnutia úveru záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych alebo zdravotných odvodoch, vďaka poskytnutému úveru takého záväzky uhradí.
Bližšie informácie o výzve spolu s konkrétnymi podmienkami a prílohami nájdete na stránkach SIH.