Verejný portál ITMS

streda, 03. marec 2010

Od 1. 1. 2010 vzniká na základe platného Systému riadenia ŠF a KF prijímateľom povinnosť predkladať žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS. Od tohto dátumu je možné žiadosti o platbu na SO/RO predkladať iba prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ je povinný žiadosť o platbu vypracovať prostredníctvom portálu ITMS, odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu, následne vytlačiť formulár odoslanej verzie žiadosti o platbu, podpísať tento formulár a zaslať ho na riadiaci orgán.

 

Rámcový popis práce pri vytváraní a odosielaní žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS sa nachádza v priloženom dokumente.

 

 

Dokument na stiahnutie:  
ZOP portal portál